Програма

Ако искате да изтеглите цялата платформа във формат PDF, може да го направите от Ресурси -> Документи и печатни материали

Политическата програма на Християнреформистка партия се състои от два основни документа. „Основни принципи на дясната политика“ и „Конкретика на дясната визия“. В „Основни принципи“ можете да прочете по-общите, основполагащи ценности, които движат идеологията на партията. „Конкретиката“ са стъпки в изпълнение на  Основните принципи, като тези стъпки са взети от българската обществена и политическа действителност. И двата документа са приети от конгреса на партията, проведен през ноември 2013 г.

Християнреформистка партия

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ДЯСНАТА ПОЛИТИКА

Ние заставаме на позицията на теорията за естествените права, а именно, че Творецът е източникът на живот, достойнство и права за всеки и разпознаваме нуждата от нов глас в българския обществен и политически живот. Държавата и държавното управление не могат да дават права и достойнство на хората, те могат само да разпознават тези категории и да ги закрилят или нарушават чрез своето законодателство и управление.
Отчитайки нуждата от дясна консервативна политическа формация, която да защитава традиционните ценности, християнските цивилизационни постижения и култура, основни човешки права като свободата на съвестта и вярата, словото, неприкосновеността на личния и семейния живот и традиционните семейни ценности, приемаме следните основни принципи:

 1. Консервативна партия
  a.   Защита на традиционното семейство и семейните ценности и правата на родителите да отглеждат и образоват децата си съгласно своите убеждения;
  b.   прилагане на традиционните християнски цивилизационни ценности в обществения и политическия живот;
  c.   Противопоставяне на всякакви тенденции за обществено и държавно предефиниране на брак и пол.
 2. Лична свобода – всеки сам е отговорен за делата си и чрез лично трудолюбие и инициатива следва да постигне желаното от него в рамките на добрия морал и личното и обществено благо. Тази свобода включва формирането на икономически или светогледни предприятия и асоциации без намеса на държавата. Всеки формира своите светогледни възгледи и вяра без намесата на държавата, като личната свобода включва промяна на възгледите и асоцииране на личности с близки възгледи.
 3. Защита на основни човешки права – на всеки следва да бъдат гарантирани основните човешки права, които осигуряват лично достойнство и участие в обществения живот – свобода на съвестта, вярата и словото, право на живот, право на справедлив процес, свобода на сдружаването, свобода на събранията, неприкосновеност на личния и семеен живот, неприкосновеност на жилището. Недопустимо е въвеждането на „специализирани права”, които да отменят или да се противопоставят на изброените основни права и свободи.
 4. Свобода на образованието – всеки има право да търси образование, подходящо на неговите възгледи, възможности и намерения. Държавата няма право на образователен монопол. Родителите имат правото да решават въпросите относно образованието на своите деца, както и философията и програмата на образование, включително домашно образование.
 5. Справедливост – партията работи за разбираема, ясна и честна правосъдна система, в която виновните биват наказвани съразмерно, а невинните – оправдавани.
 6. Социална справедливост – защита на правата на слабите, беззащитните и неродените. Равенство пред закона.
 7. Дясна партия – ниски данъци, малка, но ефективна държавна администрация, лична инициатива, общинско самоуправление, ненамеса на държавата в живота на обществото и личностите, когато няма нужда от държавно администриране на дейностите на хората, намаляване на държавната бюрокрация.
 8. Сигурност – свободата и благоденствието са зависими изцяло от условия за мирен и спокоен живот. Управлението е длъжно да осигури мир, ред и спокойствие на хората, живеещи под юрисдикцията на държавата, както и защита от външни врагове, които целят чрез война или друг вид организирано насилие да разрушат мира и реда в обществото. Сигурността, вътрешна или външна, не може да бъде основание за нарушаване на основни човешки права и за потъпкване на човешкото достойнство и принципите на свободното общество.
 9. Суверенитет – държавното управление защитава интересите на българските граждани и всички хора на територията под юрисдикция на същото. Традицията, законите, културата и начинът на живот на българското общество, доколкото те издигат свободата, законността и справедливостта и се противопоставят на тиранията и тоталитаризма, имат приоритет пред външни и чужди интереси, политически или военни, които целят разрушаването на свободното и демократично общество.
 10.  Принцип на светската държава – този принцип означава прилагане на идеологически и религиозен неутралитет от държавата при управление на светските дела. Този принцип не може да се прилага като ограничение на правото на християни и други религиозно вярващи да участват в публичния дебат и политическите процеси. Светската държава не означава „атеистична държава”– атеизмът не може да бъде официална държавна идеология. Принципът означава и забрана за намеса на светската власт в богословието или вътрешните дела на църковните и религиозни общности и техните организации.
 11.  Сътрудничество – взаимодействие със сходни по убеждения политически формации в страната и отвъд границите й.
 12.  Златното правило – „прави на другите така, както искаш на теб да направят” – е основополагаща християнска добродетел, от която ще се ръководи идеологията и дейността на партията.
 13.  Стратегическо виждане – нашата цел не е само участие в избори, а изграждане на структури, политическа култура и визия, която да има дългосрочен ефект в обществото в посока на установяване на свобода, законност, ред, справедливост, духовност и истина в държавното управление и в обществения живот.

Основни цели

Провъзгласяване и образоване на широката публика относно идейната платформа на партията с цел формиране на политически възгледи у хората и подкрепа на тези възгледи с изразяване в медиите, членство и набиране на гласове при избори.
Участие в избори за местна и централна власт и прилагане на основните принципи на партията.
Организиране и провеждане на събития и мероприятия, в които се популяризират конкретни инициативи на партията във връзка с нейните основни принципи.
Издаване на печатни, електронни и други публикации, които разгласяват партийните ценности, цели и идеи с цел популяризиране на свободното общество и ефективно и справедливо държавно управление.

 Горните принципи бяха дискутирани и приети на консултативно събрание на досегашни и нови партийни членове, представляващи Инициативен комитет за промени в партийните документи и ръководство. Събранието се проведе във Велико Търново на 10 август, 2013 г.

 

КОНКРЕТИКА НА ДЯСНАТА ВИЗИЯ

 

Стъпки в изпълнение на новата програма на ХРП

Настоящото изложение залага основни елементи в бъдещата политическа и обществена програма на партията. Тук са изброени конкретни стъпки в изпълнение на Основните принципи на дясната политика на партията. Тези конкретни политически стъпки са неразделна част от Основните принципи на политиката на партията и се предприемат в изпълнение на същите.

Целта на държавното управление е да опази мира и да гарантира справедливостта в обществото. За тази своя дейност управниците събират данъци от хората под тяхна юрисдикция.

Всички останали дейности, освен вътрешното и външно мироопазване и поддържане на съдебна система, следва да бъдат предоставени на гражданите и гражданското общество за самоуправление. Държавата, тоест управниците и обслужващата ги бюрокрация трябва незабавно да се оттеглят от личния живот и семействата на хората и да се фокусират върху гарантиране естествените човешки права и семейни ценности. „Социалната държава” не е класическо държавно управление, а бюрократична система за потисничество, ограничаване на свободата на хората и гражданското общество и преразпределение на произведените от хората блага.

„Държава” и „народ
” са две различни понятия, чиито интереси в момента коренно се разминават по огромен брой въпроси на организацията на управлението. „Силна държава” под философията и практиката на днешната организация, чиято цел е обслужване на първо място на елитарния политически интерес и този на държавната бюрокрация, означава слаб народ. И обратно – за да бъде народът силен и свободен е нужно съкращаване на елитарно-бюрократичния модел на менажиране на хората като безлична маса.
Ние заявяваме и поддържаме ясна дясна и консервативна политическа визия – защита на традиционното семейство и семейните ценности; малка управленска администрация; лична свобода и инициатива на хората; ясни и разбираеми закони; ниски, разбираеми и събираеми данъци; работещо правосъдие; ефективна и честна полиция, която служи на хората, а не е репресивен апарат на „класовата борба”.

Точките на новата политика на ХРП, изброени по-долу, попадат в поне една от петте основни категории:

ПРАВА И СПРАВЕДЛИВОСТ;
СЕМЕЙСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ;
ИКОНОМИЧЕСКА СВОБОДА;
ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ;
ВЪНШНА ПОЛИТИКА

 

І. ПРАВА И СПРАВЕДЛИВОСТ

1. Защита на свободата на вярата и съвестта. Свободният човек трябва да бъде оставен сам да формира светогледа си и отношението си към Бога въз основа на своя житейски опит и свободна преценка, без държавна и бюрократична намеса. Религиозните или атеистичните убеждения не могат да бъдат основание за отказ от изпълнение на традиционните християнски и общочовешки етични задължения като родителство, уважение към достойнството и живота на човешката личност, частната собственост и законно установените власти и управници.

2. Защита на свободата на словото. Обидното и критично слово трябва да бъде понесено, ако не насърчава срещу въоръжени бунтове и насилие. Съдържанието на свободното изразяване не може да бъде ограничавано, освен в случаите на крайно нецензурни, вулгарни изразни средства, чиято цел е единствено прогласяване на вулгарността и пошлостта като самоцел.

3. Свобода на сдружаването. Хората могат свободно да формират свои сдружения и организации за постигане на духовни, културни, политически и търговско-производствени цели.

4. Всички религиозни организации ще могат да формират свои юридически лица по общия ред на регистрация на нестопанските организации. Недопустима е законова дискриминация на сдружения на хората по религиозен признак.

5. Забрана за безразборно нарушаване на правото на свободно придвижване в страната чрез полицейски „рутинни проверки”. Премахване на КПП-та на полицаите навсякъде в страната. Полицейски проверки могат да бъдат извършвани само при наличие на безспорни доказателства или основания да се счита, че пешеходците или пътниците в превозното средство са замесени в престъпна дейност.

6. Гарантиране на безпристрастна и справедлива съдебна система. Гарантиране на правото на справедлив процес на обвиняемия.

7. Въвеждане на ясни правила за функциониране на службите за национална сигурност и премахване на техните полицейски правомощия. Упражняване на граждански контрол спрямо дейността на тези служби. Стриктна регулация и прилагане на закона при използване на така наречените „специални разузнавателни средства”. Пълно прилагане на закона срещу безразборното и противозаконно прилагане на шпионски прийоми срещу гражданите. Стриктно прилагане на конституцията за правото на неприкосновеност на личния живот срещу поставянето на видеокамери от държавни органи и частни лица и организации.

8. Премахване на правната теория за „неравнопоставеност” в административното право, в която държавата има повече права от гражданите. Държавата и гражданите ще бъдат поставени на равни начала пред закона.

9. Премахване на държавната субсидия за политическите партии. Дясната партия, която поддържаме няма държавно субсидиране и се отказва от него. Партиите трябва да се издържат от членове и симпатизанти, не от държавното преразпределение. Недопустимо е данъкоплатци да плащат за издръжката на партии, чиито идеи и дейност те не подкрепят и не одобряват.

10. Поддържаме идеята за Закон за лустрацията. Морално неоправдано е служители на тоталитарния комунистически режим да бъдат управници и на свободните българи. Този закон трябва да бъде приет в най-кратки срокове, за да се реализира дясната и свободна визия за политическия живот в страната.

11. Отмяна и прогласяване на противоконституционността на всякакви закони, които нарушават правото на справедлив процес чрез допускане разглеждане на анонимни сигнали срещу граждани.

12. Гарантиране правото на участие в избори на българските граждани, емигранти в други страни.

13. Народното събрание да се състои от 120 народни представители, да работи на сесии, а народните представители да имат постоянен офис в избирателния си район.

II. СЕМЕЙСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

14. Отмяна на държавния монопол над образованието. Защита на правото на родителите да отглеждат децата си и да ги образоват и възпитават съгласно своите светогледни разбирания. Държавното образование ще бъде само една алтернатива за хора, които предпочитат държавната образователна услуга. Гарантиране на свободата на домашно образование.

15. Стриктно изпълнение на основните закони, защитаващи неприкосновеността на личния и семеен живот на хората. Ограничаване на свободната употреба на всякакви скрити разузнавателни средства от държавни органи и частни лица без основателна причина, която трябва да е потвърдена от действащ по закон съд.

16. Принципна забрана на изразяването с порнографско съдържание, освен в строго ограничено време през нощта. Задължително цензуриране на вулгарен и неприличен език в националните медии в дневно и вечерно гледано време. Свободата на словото е право за конструктивен, смислен разговор, диалог и убеждаване, а не за сеене на разврат и морален упадък.

17. Премахване на ЕГН като задължителен елемент от идентификацията на хората. България не е концлагер, за да се налага задължителна номерация на хората.

18. Законова забрана за всякакви импланти в тялото на човека, предназначени да бъдат носители на информация, метод за идентификация или средство за разплащане, поради опасността от нарушаване на правото на неприкосновеност на личността. Подобна интервенция е грубо ограничаване на правата на хората, намеса в личния им живот в нарушение на основни човешки права, неетична и осъдителна форма на следене и контрол. Поставянето на подобни импланти ще се преследва като престъпление срещу личността.

19. Ние сме за защита на правата на неродените и разясняване на моралната, духовна и емоционална вреда от абортите.

20. Християнският брак следва да се счита еквивалентен на гражданския брак.

ІІІ. ИКОНОМИЧЕСКА СВОБОДА

21. Икономиката е свободна от държавна регулация. Пазарът е свободен и конкурентен. Бизнесът следва да бъде насърчаван чрез освобождаване от административни и бюрократични пречки.

22. Постепенно, но драстично намаляване на данъчните и публични задължения до не повече от 20% от дохода на хората (към момента тези задължения са между 60 и 80%, като понякога надхвърлят горната граница). За да бъдат хората свободни и да развият предприемаческия си и личен потенциал, имат нужда от това да разполагат със средствата си, а не да ги предоставят за управление и преразпределение на прекомерно разрасналата се държавна бюрокрация.

23. Премахване на задължителното държавно социално и здравно осигуряване. Свободен пазар на осигуряването за пенсия и здраве. Запазване на минимално участие на държавата при доброволно участие на „осигурените”. Социалното осигуряване не е осигуряване към настоящия момент, а данъчно задължение, което е заблудително формулирано като „осигуровка”. Нужно е уточняване на същността на това данъчно задължение като инвестиция в сегашните неработещи и възрастни, а не като инвестиция в личното осигуряване. Създаване на механизъм за постепенната пълна отмяна на задължителното държавно социално осигуряване.

24. Премахване на минималната работна заплата. Правата на работниците и служителите в отношението им с работодателите се гарантират от споразумения между свободно формирани синдикати и работнически асоциации, защитаващи интересите на работници и служители, и самите работодатели.

25. Премахване на всякакви форми на интервенция на държавата в частни отношения (например: задължението за плащане на данъци за чужд доход при договор за наем, задължението за деклариране на платени данъци и осигуровки при сделки между частни лица, произволно определяне стойността на сделка извън страната от митническите служби извън вече декларираната от страните по сделката и др.)

26. Премахване на държавния лиценз за производство и търговия, с някои изключения – фармацевтика, огнестрелни оръжия и някои опасни индустрии. Икономическата инициатива не произхожда от функциите на държавата и не може да се лицензира от нея.

27. Премахване на забраната за разплащания в брой над 15 000лв. и други подобни икономически ограничения.

28. Премахване на привилегиите на банките за специална защита срещу критика и в нарушение на основната гражданска свобода на словото и изразяване на мнение. Сегашният Закон за кредитните институции (чл.152а, въведен през 2011г.) предвижда именно такова нарушение на конституционното право на свобода на словото, като банките са изведени в субект, който се нуждае от специална закрила от критика. Подобни привилегии, особено за институции, които представляват основен публичен интерес, и които държат парите на хората и организациите, са недопустими в едно свободно и справедливо общество. Като всички други юридически и физически лица, банките могат да защитят доброто си име по общия ред, а не чрез специални протекции на властите над тях.

29. Прекратяване на еднопартидността при събиране на публични задължения. Недопустима намеса на държавата във волята на данъкоплатеца е прилагането на плащане по едно задължение да бъде третирано като плащане по всички задължения на данъкоплатеца към хазната.

30. Премахване на данъка върху дарението за частни физически лица и юридически лица с нестопанска цел в частна полза, както и дарения, направени към нерегистрирани групи и общности с религиозна или благотворителна цел. Благотворителността и щедростта трябва да бъдат насърчавани, а не ограничавани с данъци. С данък се облагат само дарения в особено голям размер (напр.над един милион лева), като данъкът не може да надвишава 1 на сто от стойността на дарението.

ІV. ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ

31. Съкращения на публичната администрация, включително броя народни представители, МВР, НАП и социални служби.

32. Закриване на ненужни министерства, държавни агенции и паразитни бюрократични структури. Закриване на Държавна агенция за закрила на детето. Отмяна на Закона за закрила на детето като установяващ недопустимо вмешателство в семейството и правата на родители и деца.

33. Към момента МВР и полицията са на практика репресивен апарат за гарантиране на управленската необезпокоеност на политическия елит. Тази репресивна функция и до момента не е нито осмислена, нито критикувана, а още по-малко променяна. Полицейските длъжности трябва да станат избираеми длъжности в тяхната регионална структура. Философията на дейността на полицията трябва да се промени към опазване на обществения ред и мир и защита на правата и законните интереси на гражданите, които не може да бъдат нарушавани, с цел реализиране на специални репресивни интереси на управляващите.

34. Изборност на местните полицейски началници, на съдии и прокурори. Полицията и правосъдната система трябва да защитават интересите на спазващите закона граждани и да отговарят пред тях.

35. Ще бъдат преследвани от закона и властите само организации, които са криминални или терористични и чиято цел е да се занимават с престъпления и насилие. Недопустимо е в демократичното и свободно общество да бъдат ограничавани правата на всички, заради малка група злодеи.

36. Забрана за проституцията, сводничеството и трафика на хора с цел заставяне към проституция, под страх от наказателно преследване.

37. Премахване на разрешителния режим за притежание на огнестрелно оръжие и замяната му с уведомителен, при спазване на минимални изисквания за отговорно притежание и носене на оръжие. Гражданите, които спазват закона, имат право на лична защита на своята собственост и лични права от посегателства.

38. Самоуправление на съответните общини и области. Премахване на дублиращите се местни и централни органи.

39. Българската армия трябва да бъде способна да защитава българската територия, интереси и начин на живот от външни врагове. Армията няма право на намеса в гражданския и цивилен живот, нито да изпълнява строителни или полицейски функции. Тя трябва да е модерна, добре обучена и в оптимална численост, съставена от професионалисти. В същото време армията следва да поддържа нужната бойна готовност чрез доброволна образователна програма, според която във възможно най-кратък срок да могат да бъдат мобилизирани и подготвени един милион и половина войници за защита на суверенитета и независимостта на страната.

40. Опълчение. Правото на защита на дома, семейството, родината и свободата е право на всеки българин. За целта при нужните условия може да се сформира опълчение, съгласно българските исторически традиции и в съответствие със законоустановения режим за притежание на оръжие.

V. ВЪНШНА ПОЛИТИКА

41. България ще продължи да бъде част от ЕС и НАТО и да участва в международната общност. Същевременно политики, които са в ущърб на свободата и правата на хората, демокрацията и налагат тоталитарни и неестествени тенденции в личен и обществен план, и които са против правото на българите да се самоуправляват, и са противни на семейните ценности, следва да бъдат внимателно преценявани и отхвърляни (конституиране на трима родители в удостоверение за раждане, въвеждането на безполов пол според „чувствата” на индивида, хомосексуални „бракове”).

42. България ще се противопоставя на тоталитаризма, тиранията и преследването на християни заради вярата им в световен мащаб. България ще предоставя убежище на бежанци, които са преследвани заради убежденията си, вярата си или етническия си произход.

Настоящата платформа на ХРП беше гласувана и приета на извънредния конгрес на партията,  проведен на 16.11.2013г. в гр.Пловдив.

%d блогъра харесват това: